WYSZUKIWANIE ZAAWANSOWANE

LFS ADWOKACI RADCOWIE PRAWNI SOBOLAK I PARTNERZY SP. P.

Oferta kancelarii kierowana jest do przedsiębiorców, osób fizycznych i prawnych oraz klientow indywidualnych.
Kancelaria zapewnia rzetelną i profesjonalną pomoc prawną na terenie Warszawy, Województwa Mazowieckiego, Warmińsko-Mazurskiego jak również pozostałej części kraju.

Specjalizacje/certyfikaty:

SPRAWY PRZEPROWADZONE

Dzieci i rozwody (alimenty, prawo do opieki)
- rozwód bez orzeczenia o winie i z orzeczeniem winy,
alimenty dla byłego małżonka i dla dzieci,
kontakty z dziećmi, wydanie dziecka,
pozbawienie, ograniczenie i zawieszenie władzy rodzicielskiej,
przymusowa realizacja obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny
rozliczenie związków nieformalnych (konkubinaty),
ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa i ojcostwa,

Nieruchomości
- ustanowienie rozdzielności majątkowej i podział majątku, nierówne udziały,
umowy majątkowe,
sprawy mieszkaniowe, sposób korzystania, eksmisje,

Zdrowie (ubezpieczenia, wypadki)
- obsługa podmiotów prowadzących działalność leczniczą,
opiniowanie kontraktów z NFZ,
sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienia za błędy medyczne,
sprawy związane z dyscypliną finansów publicznych.

Przestępstwa i wykroczenia
- reprezentacja stron w postępowaniu karnym,
pomoc prawna w sprawach tzw. wykroczeń drogowych oraz innych
prawo karne gospodarcze, m.in. działania na szkodę spółki, działania na szkodę wierzyciela, odpowiedzialność karna przedsiębiorców oraz członków zarządu.

Spółki (akty założycielskie, umowy)
- wykonywania doradztwa o wyborze rodzaju spółki, jak również zrestrukturyzowania w tym celu spółki już istniejącej,
wykonywania kompleksowych audytów prawnych spółek,
projektowania i realizowania procedur prowadzących do utworzenia spółki, oraz wszelkiego rodzaju przekształceń w sferze bytu prawnego spółki, w tym – łączenie, podziały i przekształcenia spółek (umowy spółki, umowy o współdziałaniu wspólników, umowy zbycia udziałów lub akcji spółki, uchwały organów spółki, regulaminy organów spółki, rejestracja w KRS spółek oraz wszelkich zmian dotyczących statusu prawnego tych spółek),
bieżąca obsługa korporacyjna spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów gospodarczych,
opiniowanie i konsultacje prawne w zakresie zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego oraz ich władz,
reprezentacja przed sądami i innymi instytucjami w sprawach z zakresu prawa spółek handlowych i sprawach gospodarczych,
tworzenia struktur holdingowych,
badanie zgodności umów z prawem konkurencji,
doradztwo w sprawach z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji,
wsparcie przedsiębiorców w przeciwdziałaniu naruszeniom zasad konkurencji

Inne
- reprezentacja przed organami administracji rządowej i samorządowej, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych, skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, skarg kasacyjnych do NSA,
stała obsługa podmiotów administracji samorządowej,
sporządzanie opinii prawnych w zakresie zagadnień materialnego prawa administracyjnego i procedury administracyjnej,
gospodarka nieruchomościami,
ochrona środowiska,
prawo energetyczne.

Własność intelektualna
- wykonywania doradztwa dotyczącego rodzaju i charakteru autorskich praw majątkowych, związanych z poszczególnymi przejawami twórczości (literackiej, naukowej, medialnej, filmowej, architektonicznej, informatycznej),
reprezentowania twórców wobec osób i firm naruszających ich autorskie prawa majątkowe,
opiniowanie oraz tworzenia wszelkiego rodzaju umów przenoszących autorskie prawa majątkowe do utworów lub zezwalających na ich wykorzystywanie (umowy licencyjne, sublicencyjne).

Inne
- prowadzenia postępowań zmierzających do uzyskania niezbędnych dla podjęcia lub kontynuowania procesu budowy decyzji administracyjnych,
wykonywania doradztwa dotyczącego zgodności rozwiązań projektowych i inżynierskich z prawem budowlanym,
tworzenia umów przyłączeniowych na wszelkiego rodzaju media,
tworzenia wszelkiego rodzaju umów o roboty budowlane (realizację inwestycji pod klucz, generalne wykonawstwo, wykonawstwo, podwykonawstwo).

Sprawy bankowe
- Skuteczne negocjacje w zakresie restrukturyzacji kredytów konsumenckich.

RODO
- sporządzanie polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym,
sporządzanie wzorów upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz ewidencji osób upoważnionych,
sporządzanie wniosków dotyczących rejestracji zbiorów danych,
sporządzanie wniosków dotyczących powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji,
sporządzanie oraz opiniowanie umów pod kątem zabezpieczenia danych osobowych,
przygotowanie umów powierzania danych osobowych,
pomoc i doradztwo prawne w zorganizowaniu podmiotu w zakresie ochrony danych osobowych oraz dostosowaniu procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych,
przeprowadzanie audytów w zakresie ochrony danych osobowych,
reprezentowanie przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

MOGĘ POMÓC RÓWNIEŻ W TYCH SPRAWACH

- Majątek i Podatki
- Spadki i testamenty
- Działalność gospodarcza
- Podatki
- Spory z firmami
- Umowy

Przynależność do organizacji:

  • None

Rok rozpoczęcia działalności:

2017

Dane adresowe:

Ulica:

J. Ch. Szucha 3/2

Miejscowość:

00-580 Warszawa

Telefon:

Kliknij aby zobaczyć numer telefonu

Strona internetowa:

Kliknij aby zobaczyć adres strony WWW

Usługodawca nie otrzymał jeszcze żadnej opinii.

Dostępne usługi: 58

x