Regulamin dla użytkowników

REGULAMIN 
świadczenia przez Legal Networks sp. z o.o. strony oduslug.pl dla Użytkowników

1.    Wstęp

1.1.    Niniejszy regulamin korzystania z serwisu OdUslug.pl określa warunki świadczenia przez Operatora Usługi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1036), w tym zasady korzystania z Serwisu, zakres odpowiedzialności Operatora, oraz zasady postępowania reklamacyjnego („Regulamin”).

1.2.    Akceptacja Regulaminu potwierdza wyrażenie przez Użytkownika zgody na korzystanie z Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie.

1.3.    Podmiotem świadczącym Usługę jest Operator.

2.    Definicje.   Następujące wyrażenia, zapisane w treści Regulaminu wielką literą, posiadają znaczenie wskazane poniżej:

2.1.    Operator oznacza Legal Networks Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Nagórskiego 3, 60-408 Poznań, NIP 781-191-35-19, KRS 0000571654, elektroniczny adres kontaktowy: kontakt@oduslug.pl;

2.2.    Wykonawca oznacza korzystającą z Usługi osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, świadczącą usługę oferowaną w serwisie.

2.3.    Regulamin oznacza niniejszy regulamin korzystania z Serwisu;

2.4.    Serwis oznacza stronę internetową dostępną pod adresem http://oduslug.pl;

2.5.    Umowa oznacza umowę o świadczenie Usług zawartą pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której Regulamin jest integralną częścią, o treści wskazanej w Regulaminie;

2.6.    Usługa oznacza udostępnienie Użytkownikowi treści zamieszczonych w Serwisie przez Wykonawców.

2.7.    Użytkownik oznacza użytkownika Serwisu innego niż Wykonawca i Operator;

3.    Postanowienia ogólne

3.1.    Serwis jest portalem internetowym zawierającym między innymi informacje na temat Wykonawców, ich doświadczenia oraz specjalizacji.

3.2.    Materiały zawarte w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowią reklamy, oferty ani rekomendacji do skorzystania z usług któregokolwiek z Wykonawców. Materiały dotyczące Wykonawców zostały zamieszczone w Serwisie lub przekazane do zamieszczenia w Serwisie przez Wykonawców. Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i poprawność zamieszczonych w Serwisie danych, chyba że zamieszczenie błędnych danych wynika z winy Operatora.

3.3. Informacje zawarte w serwisie przeznaczone są wyłącznie dla ogólnych celów informacyjnych, nie tworzą relacji prawnej miedzy Użytkownikiem i Wykonawcą. Wszelkie informacje lub wyjaśnienia, w tym wstępne odpowiedzi na pytania Użytkowników, zamieszczane w serwisie powinny być używane tylko jako punkt wyjścia do wyboru Wykonawcy.

3.4. Pośrednictwo Serwisu jest ograniczone do umożliwienia Użytkownikowi wyboru Wykonawców, ewentualnie do nawiązania z nimi kontaktu mailowego lub telefonicznego w celu doprecyzowania stanu faktycznego, zakresu ewentualnego zlecenia oraz sposobu i warunków dalszego kontaktu.

4.    Zawarcie i rozwiązanie umowy

4.1.    Z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu Użytkownik potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz akceptację wszystkich postanowień Regulaminu.

4.2.    Zawarcie Umowy następuje z chwilą każdorazowego rozpoczęcia korzystania z Serwisu przez Użytkownika. Rozwiązanie Umowy następuje z chwilą każdorazowego zakończenia korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

5.    Warunki świadczenia usługi

5.1.    W ramach Usługi, Operator zobowiązuje się do umożliwienia Użytkownikowi przeglądania treści zamieszczonych w Serwisie oraz przeznaczonych do udostępnienia Użytkownikom, pod warunkiem korzystania przez Użytkownika ze sprzętu oraz oprogramowania, umożliwiającego przeglądanie zamieszczonych w sieci Internet treści Serwisu, przeznaczonych do udostępnienia Użytkownikom. Operator nie zapewnia Użytkownikowi dostępu do sprzętu ani oprogramowania umożliwiającego korzystanie z Serwisu.

5.2. W ramach Usługi, Operator może umożliwić Użytkownikowi kontakt z wybranym Wykonawcą za pośrednictwem Serwisu; korespondencja Użytkownika z Wykonawcą nie może stanowić świadczenia żadnych innych usług przez Wykonawcę, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje.

5.3.    Świadczenie Usługi odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną.

5.4.    Serwis, w szczególności cała zawartość strony oduslug.pl, jej oprogramowanie, funkcje oraz wszelkie materiały i informacje Serwisu udostępniane są w bieżącej, dostępnej w danym czasie funkcjonalności. Ze względów technicznych, w trakcie świadczenia Usługi, mogą wystąpić różne ograniczenia funkcjonalności, a nawet czasowa niedostępność Serwisu.

5.5.    Niedozwolone jest używanie przez Użytkownika Serwisu w sposób, który mógłby:

a)    zakłócać działanie lub w inny sposób uniemożliwiać lub utrudniać korzystanie z Serwisu;

b)    prowadzić do wysyłania zmienionych, wprowadzających w błąd lub niezgodnych ze stanem faktycznym informacji źródłowych, pobranych z Serwisu;

c)    promować, reklamować lub informować o usługach innych niż Usługa;

d)    prowadzić do publikacji danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa innych osób;

e)    prowadzić do publikacji materiałów nieprzyzwoitych;

f)    prowadzić do publikacji materiałów naruszających prywatność lub dobre imię innych osób.

5.6.    Operator nie jest zobowiązany do weryfikacji treści zamieszczanych za pośrednictwem kont Wykonawców, oraz nie ponosi za nie odpowiedzialności, chyba że Operator ponosi winę za treść takich informacji. W szczególności, Operator nie jest odpowiedzialny za prawdziwość, dokładność, kompletność ani zgodność z prawem i wymogami etyki zawodowej treści zamieszczonych w Serwisie, chyba że błędy w treści informacji w tym zakresie wynikają z winy Operatora.

6.    Prawa i obowiązki stron

6.1.Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników jest bezpłatne, za wyjątkiem zamawiania wyraźnie opisanych i oznaczonych płatnych usług Wykonawców.

6.2. Użytkownik aby skorzystać z usługi odpłatnej musi wypełnić zlecenie podając swoje dane kontaktowe i dokonać wymaganej opłaty. Opłaty przyjmowane są w trybie natychmiastowego powiadamiania za pośrednictwem i na konta serwisu płatności internetowych Przelewy24.pl.

6.3. Obowiązkiem użytkownika jest zgłoszenie wszelkich roszczeń do końca 7 dnia od wniesienia opłaty poprzez pisemne poinformowanie zarówno Spółki jak Wykonawcę o ewentualnych roszczeniach. Po upływie wspomnianego okresu, uznaje się że Użytkownik zaakceptował usługę bez zastrzeżeń.

6.4.    Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usługi w sposób zgodny z przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami.

7.    Odpowiedzialność Operatora

7.1.    Z wyjątkiem okoliczności, za które winę ponosi Operator, Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody Użytkownika powstałe w wyniku:

a)    nieprawidłowego korzystania z Usługi przez Użytkownika;

b)    awarii sprzętu Użytkownika;

c)    działania oprogramowania zainstalowanego na sprzęcie Użytkownika;

d)    działania wirusów komputerowych;

e)    naruszenia przepisów prawa lub Regulaminu przez Użytkownika;

f)    zdarzeń spowodowanych siłą wyższą;

g)    przerwy w działaniu Serwisu lub Usługi;

h)    działania lub zaniechania Wykonawców.

8.    Kwestie techniczne

8.1.    Usługi Serwisu są świadczone poprzez sieć Internet i podlegają wszelkim ograniczeniom związanym z wykorzystywaniem tej sieci.

8.2.    Operator nie zapewnia pełnej poprawności działania Usługi we wszystkich dostępnych odmianach systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych. Korzystanie z Usługi wymaga spełnienia co najmniej następujących wymagań technicznych: System operacyjny komputera Windows XP lub dalszy, przeglądarka internetowa Internet Explorer lub Chrome.

9.    Polityka privacy i Cookies

9.1. W procesie nieodpłatnych odpowiedzi Wykonawców na pytania użytkowników dane kontaktowe użytkowników są wykorzystywane przez Serwis do korespondencji z Użytkownikiem lecz nie są przekazywane do Wykonawców odpowiadających na pytania.

9.2. We wszystkich pozostałych rodzajach kontaktów miedzy użytkownikiem i Wykonawcą w Serwisie, dane identyfikujące użytkownika (numer telefonu, adres email ) nie są przekazywane do Wykonawcy do momentu, w którym użytkownik zleci określonemu Wykonawcy realizację usługi lub zainicjuje z nim kontakt, a ponadto Wykonawca ten potwierdzi chęć kontaktu z użytkownikiem. 

9.3.    Serwis stosuje pliki Cookies dla Użytkowników do przechowywania obliczonych przy pierwszym kontakcie danych geopozycyjnych Użytkownika. Można zabronić zapisu danych w plikach Cookies ustawiając odpowiednie opcje w stosowanej przeglądarce.

10. Reklamacje

10.1.    Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji związanych ze świadczeniem Usługi przez Operatora.

10.2.    Reklamacja może zostać złożona w jeden z następujących sposobów:

a)   za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: kontakt@oduslug.pl, lub

b)    w formie pisemnej na adres Operatora: Legal Networks sp. z o.o., ul. Nagórskiego 3, 60-408 Poznań.

10.3.    Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane Użytkownika oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej doręczenia lub uzupełnienia, jeśli zgłoszenie reklamacyjne jest niekompletne.

10.4.    Ze względu na politykę privacy Operatora, przyjętą w celu zapewnienia prywatności Użytkowników, zgłoszenie reklamacyjne musi zostać zgłoszone w terminie 14 dni od daty skorzystania z Usługi.

11. Dane osobowe

11.1.    Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe udostępnione Operatorowi będą przetwarzane przez Operatora jako administratora danych osobowych w celu  świadczenia Usługi.

11.2.    W momencie pobierania danych osobowych od Użytkownika wymagana jest w serwisie akceptacja Regulaminu oraz zapoznania się z informacją „Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe”, zawierającą obowiązki i prawa stron w tym zakresie.

12.Postanowienia końcowe

12.1.    Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania w Serwisie i stanowi integralną część umowy o świadczenie Usługi.

12.2.    Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany funkcjonalności Serwisu, zmiany procesu weryfikacji, zmiany w zakresie działalności Operatora, zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących Użytkowników nie stanowią zmiany Regulaminu. O dokonanej zmianie Operator poinformuje Użytkownika drogą poczty elektronicznej na wskazany adres email lub informacją na stronie głównej serwisu wskazując, na 14 dni przed ich wejściem w życie. Korzystanie z Serwisu po dacie wejścia w życie zmian Regulaminu, jest jednoznaczne z ich akceptacją i nie wymaga składania przez Operatora żadnego odrębnego oświadczenia.

x