Regulamin dla wykonawców

REGULAMIN serwisu odUslug.pl dla Wykonawców

1.    Wstęp

  1.1.    Niniejszy regulamin korzystania z Serwisu odUslug.pl określa warunki świadczenia przez Operatora Usługi    Serwisu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1036), w tym zasady korzystania z Serwisu, zakres odpowiedzialności Operatora, oraz zasady postępowania reklamacyjnego („Regulamin”).

  1.2.    Akceptacja Regulaminu potwierdza wyrażenie przez Wykonawcę zgody na korzystanie z Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie.

  1.3.    Podmiotem świadczącym opisane w Regulaminie Usługi Serwisu jest Operator.

2.    Definicje    

Następujące wyrażenia, zapisane w treści Regulaminu wielką literą, posiadają znaczenie wskazane poniżej:

  2.1.    Operator oznacza Legal Networks Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Nagórskiego 3, 60-408 Poznań, NIP 781-191-35-19,  KRS 0000571654, elektroniczny adres kontaktowy: kontakt@oduslug.pl. 

  2.2.    Wykonawca oznacza korzystającą z Serwisu osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, świadczącą usługę oferowaną w Serwisie.

  2.3.    Regulamin oznacza niniejszy regulamin korzystania z Serwisu.

  2.4.    Serwis oznacza stronę internetową dostępną pod adresem https://odUslug.pl.

  2.5.    Umowa oznacza umowę o świadczenie Usługi Serwisu zawartą pomiędzy Wykonawcą a Operatorem, której Regulamin jest integralną częścią, o treści wskazanej w Regulaminie.

  2.6.    Usługa Serwisu oznacza umożliwienie Wykonawcy zamieszczenia w Serwisie treści wskazanych w Regulaminie oraz udostępnienie  ich Użytkownikom.

  2.7.    Użytkownik lub klient Serwisu oznacza użytkownika Serwisu innego niż Wykonawca i Operator.

  2.8.    Rejestracja  oznacza wprowadzenie przez Wykonawcę do Serwisu informacji, których podanie jest konieczne do uruchomienia Usługi Serwisu.

3.    Postanowienia ogólne

  3.1.    Serwis jest portalem internetowym zawierającym między innymi informacje o usługach Wykonawców, informacje na temat Wykonawców, ich doświadczenia oraz specjalizacji. Materiały w nim zawarte mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią reklamy, oferty ani rekomendacji do skorzystania z usług któregokolwiek z Wykonawców.

  3.2.    Usługa Serwisu dostępna jest wyłącznie dla Wykonawców których prawo do wykonywania usługi nie jest w żaden sposób ograniczone.

  3.3.   Informacje zawarte w Serwisie przeznaczone są wyłącznie dla ogólnych celów informacyjnych, nie tworzą relacji prawnej miedzy Użytkownikiem i Wykonawcą. Udzielane przez Wykonawców informacje, wyjaśnienia lub wstępne odpowiedzi na pytania Użytkowników zamieszczane w Serwisie z uwagi na ich świadczenie przez Internet powinny być używane tylko jako punkt wyjścia do wyboru Wykonawcy.

  3.4. Pośrednictwo Serwisu jest ograniczone do umożliwienia Użytkownikowi zadania pytania, wyboru Wykonawców, ewentualnie do nawiązania z nimi kontaktu w celu doprecyzowania stanu faktycznego, zakresu ewentualnego zlecenia oraz sposobu i warunków dalszego kontaktu. Wszelkie informacje, publikacje, opinie prywatne zamieszczone w Serwisie lub otrzymane w ramach Usługi Serwisu mają charakter tylko informacyjny i wstępny.

  3.5. Zadane pytania oraz odpowiedzi, publikowane artykuły i porady udzielone przez Wykonawców w ramach Usługi Serwisu są publikowane na stronie Serwisu.

4.    Zawarcie i rozwiązanie umowy

  4.1.    Z chwilą Rejestracji Wykonawca potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz akceptację wszystkich postanowień Regulaminu.

  4.2.    Z chwilą Rejestracji Wykonawca oświadcza, że:

 1. Posiada uprawnienia do wykonywania zawodu (jeśli oferowane usługi wymagają takich uprawnień) oraz
 2. jego prawo do wykonywania zawodu nie jest w żaden sposób ograniczone oraz
 3. zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu, w tym postanowień, jakie mogą być wprowadzone do Regulaminu w przyszłości.

  4.3.    W celu Rejestracji Wykonawca zobowiązany jest do podania następujących danych:

1)    imię i nazwisko lub firma Wykonawcy;

2)    adres;

3)    adres poczty elektronicznej (e-mail);

4)    numer telefonu;

5)    NIP; [informacja wymagana do rejestracji, niepublikowana w Serwisie]

6)    Nazwa samorządu zawodowego i nr wpisu lub tytuł naukowy z informacją zawierającą dane nadania tytułu naukowego; [informacja wymagana do rejestracji, niepublikowana w Serwisie]

7)    hasło dostępu do Usługi Serwisu.

  4.4.    Rejestracja Wykonawcy w Serwisie może być dokonana poprzez operację rejestracji dostępną Wykonawcy na stronie głównej Serwisu, poprzez korespondencję pocztową lub mailową Serwisu z Wykonawcą. Z chwilą Rejestracji Wykonawca zawiera z Operatorem umowę o świadczenie Usługi Serwisu drogą elektroniczną. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, z 1-miesięcznym terminem wypowiedzenia. Regulamin jest integralną częścią umowy.

  4.5.    Wykonawca może zakończyć korzystanie z Usługi Serwisu w dowolnym momencie, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. W celu zakończenia korzystania z Usługi Serwisu oraz rozwiązania umowy o świadczenie Usługi Serwisu, Wykonawca powinien doręczyć Operatorowi pisemne wypowiedzenie drogą pocztową lub e-mailową.

  4.6.    W przypadku naruszenia Regulaminu przez Wykonawcę, Operator jest uprawniony do rozwiązania umowy o świadczenie Usługi Serwisu, bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym.

5.    Warunki świadczenia usługi

  5.1.    W ramach Usługi Serwisu, Operator zobowiązuje się do nieodpłatnego umożliwienia Wykonawcy:

a) Umieszczenia w Serwisie opisu profilu Wykonawcy, w szczególności:

 • danych adresowych Wykonawcy,
 • zdjęcia lub logo Wykonawcy;
 • dziedzin usług, którymi Wykonawca jest szczególnie zainteresowany;
 • krótkich opisów usług, w których Wykonawca brał udział – z pominięciem danych poufnych klienta (osobowych i adresowych);
 • Możliwość publikacji na blogu „Poradnik usług”
 • innych treści, w zależności od aktualnej funkcjonalności Serwisu i decyzji Operatora.

 

  5.2. We wszystkich rodzajach kontaktów miedzy użytkownikiem i Wykonawcą w Serwisie, dane identyfikujące użytkownika (numer telefonu, adres email ) nie są przekazywane do Wykonawcy do momentu, w którym klient sam wybierze Wykonawcę do realizacji usługi lub zamówi u niego wizytę. W szczególności:

 • W trakcie odpowiedzi Wykonawcy na anonimowe pytania użytkowników Wykonawca nie uzyskuje danych kontaktowych do użytkownika (ale może mu składać oferty)
 • Przy składaniu ofert w odpowiedzi na opis problemu przysłany przez użytkownika dane kontaktowe użytkownika uzyskuje Wykonawca, którego oferta została wybrana przez użytkownika.
 • Gdy użytkownik wybiera Wykonawcę wśród wyników wyszukiwania lub bezpośrednio z przedstawionego jemu profilu, Serwis przekazuje Wykonawcy dane kontaktowe użytkownika w momencie, gdy wybrany Wykonawca potwierdzi (mailem lub SMS-em) chęć kontaktu z tym użytkownikiem.

 

    5.3. Wykonawca zobowiązany jest do nawiązania kontaktu z klientem,  w jak najkrótszym czasie od momentu przekazania mu za pośrednictwem Operatora numeru telefonu lub adresu mailowego klienta. Jeśli w ciągu 4 godzin Wykonawca nie potwierdzi gotowości do wykonywania usługi, Operator wysyła do klienta i Wykonawcy  SMS i email o unieważnieniu usługi.  

 

  5.4. Jeśli zamówienie usługi wymaga wniesienia opłaty, następuje dodatkowo:

 1. Operator pobiera od klienta wskazaną w usłudze opłatę, a dodatkowo w korespondencji z klientem przekazuje potwierdzenie pobrania opłaty oraz paragon wystawiony w imieniu Wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na wystawienie paragonu klientowi przez Operatora za opłaconą usługę w imieniu Wykonawcy oraz akceptuje fakt, że klient ma prawo zwrócić się osobiście do niego  o wystawienie faktury w miejsce tego paragonu.
 1. Jeśli w ciągu 4 godzin Wykonawca nie potwierdzi gotowości do wykonywania usługi, Operator wysyła do klienta i Wykonawcy  SMS o unieważnieniu usługi i zwraca   klientowi dokonaną wpłatę (przekazuje zlecenie zwrotu wpłaty do Serwisu Przelewy24.pl).
 1. Klient ma prawo rezygnacji z wykonania zleconej usługi, jeśli zgłosi on taką decyzję na infolinię Operatora przed rozpoczęciem wykonania usługi. Wówczas Operator dokona zwrotu klientowi  całej przyjętej wpłaty oraz powiadomi Wykonawcy SMS-em i emailem o rezygnacji klienta z usługi. Jeśli kontakt klienta z wybranym Wykonawcą  już nastąpił, do Wykonawcy należy decyzja i realizacja zwrotu klientowi wpłaty w całości lub części.

6. Płatności

      6.1.    Akceptując niniejszy regulamin Wykonawca wyraża zgodę na pośrednictwo Serwisu w przekazywaniu opłat Użytkowników przeznaczonych dla Wykonawcy oraz wpłat Wykonawcy przeznaczonych na opłaty za usługi Serwisu. Wpłaty te są przyjmowane na konto wewnętrzne Wykonawcy w Serwisie (portfel Wykonawcy) . W dowolnej chwili Wykonawca może zlecić przekazanie środków ze swojego portfela w Serwisie na własne konto bankowe. Wpłaty na portfel Wykonawcy są obsługiwane za pośrednictwem Serwisu Przelewy24.pl w trybie przelewów natychmiastowych.    
        
      6.2.    Opłata abonamentowa w wysokości 24,60 zł miesięcznie jest pobierana z portfela Wykonawcy na początku miesiąca i tylko wówczas , gdy Wykonawca ten posiada w nim środki uzyskane z opłat klientów za wykonane usługi lub z wpłat własnych. Pobranie abonamentu jest równoważne z ustanowieniem w danym miesiącu konta Premium dla danego Wykonawcy. Korzyści konta Premium każdorazowo sa opisane w zakładce Płatności konta Wykonawcy.    
        
      6.3.    Operator usługi może ustanawiać inne opcjonalne opłaty, których wniesienie powoduje różne formy wyróżnień lub korzyści dla Wykonawcy w Serwisie.    
        
      6.4.    Operator usługi pobiera z portfela Wykonawcy opłaty za wykonywane SMS-y do klienta i Wykonawcy związane z zamówieniem klienta.

7.    Prawa i obowiązki Wykonawcy

  7.1.    Wykonawca zobowiązuje się do korzystania z Usługi Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz wymogami obowiązującej Wykonawcy etyki zawodowej.

  7.2.    Wykonawca upoważniony jest do zamieszczania w Serwisie wyłącznie treści stworzonych przez Wykonawcy lub do których Wykonawca posiada uprawnienia umożliwiające ich opublikowanie w Serwisie. Udostępnienie takich treści osobom trzecim wymaga wyraźnej zgody Operatora.

  7.3.    Za treści zamieszczone w Serwisie za pośrednictwem konta Wykonawcy odpowiada wyłącznie Wykonawca. Wykonawca korzysta z danych, informacji i oprogramowania uzyskanych przy wykorzystaniu Usługi Serwisu wyłącznie na własną odpowiedzialność.

  7.4.    Operator nie jest zobowiązany do weryfikacji treści zamieszczanych za pośrednictwem kont Wykonawców, oraz nie ponosi za nie odpowiedzialności. W szczególności, Operator nie jest odpowiedzialny za prawdziwość, dokładność, kompletność ani zgodność z prawem i wymogami etyki zawodowej treści zamieszczonych w Serwisie.

  7.5.    Zamieszczając oraz przekazując do zamieszczenia treści w Serwisie, Wykonawca wyraża zgodę na ich udostępnienie w Serwisie. Wykonawca, który dostarcza treści i materiały stanowiące utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadcza, że dysponuje prawem lub zgodami niezbędnymi do ich rozpowszechnienia oraz że utwory te nie naruszają praw osób trzecich, a w szczególności autorskich praw majątkowych ani praw własności przemysłowej. Wprowadzając utwory do Serwisu Wykonawca udziela Operatorowi niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie z treści i materiałów na terytorium działania serwisu, na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Operatora, wyświetlanie, nadawanie, odtwarzanie, umieszczania materiałów i treści w bazach danych, wykorzystania treści i materiałów w celu promocji Wykonawcy. Ponadto, Wykonawca zezwala Operatorowi na wykonywanie osobistych praw autorskich w stosunku do treści i materiałów oraz na dokonywanie opracowań, adaptacji lub przeróbek oraz na włączanie treści i materiałów do innych utworów. Licencja oraz upoważnienia nie wygasają w przypadku rozwiązania Umowy przez Wykonawcę.

  7.6.    Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia zgodności zamieszczanych w Serwisie treści ze stanem faktycznym, przepisami prawa, prawami osób trzecich oraz wymogami etyki zawodowej.

  7.7.    Niedozwolone jest używanie przez Wykonawcy Serwisu w sposób, który mógłby:

1)    zakłócać działanie lub w inny sposób uniemożliwiać lub utrudniać korzystanie z Serwisu;

2)    prowadzić do wysyłania zmienionych, wprowadzających w błąd lub niezgodnych ze stanem faktycznym informacji źródłowych, pobranych z Serwisu;

3)    promować, reklamować lub informować o usługach innych niż własnych, jeżeli Wykonawca nie jest do tego upoważniony;

4)    prowadzić do publikacji danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa innych osób;

5)    prowadzić do publikacji materiałów nieprzyzwoitych;

6)    prowadzić do publikacji materiałów naruszających prywatność lub dobre imię innych osób

  7.8.    Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia poufności danych dostępowych do Usługi Serwisu, w szczególności hasła do konta Wykonawcy w Serwisie, oraz uniemożliwienia osobom nieupoważnionym uzyskania danych dostępowych Wykonawcy koniecznych do korzystania z Usługi Serwisu.

  7.9.    Wykonawca nie jest upoważniony do udostępnienia swojego konta w Serwisie osobom trzecim do używania, oraz do odsprzedaży takiego konta. Z uwagi na osobisty charakter Usługi Serwisu, z konta w Serwisie może korzystać jedynie Wykonawca, którego dane konto dotyczy.

  7.10.    Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Operatora o każdorazowej zmianie danych Wykonawcy wskazanych przy Rejestracji, za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres: kontakt@oduslug.pl). Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zaniechanie aktualizacji danych, w szczególności doręczenie korespondencji na dotychczasowy adres Wykonawcy uznawane będzie za skuteczne.

8. Etyka zawodowa

  8.1.    Wykonawca zobowiązuje się do zamieszczania w Serwisie wyłącznie treści zgodnych ze stanem faktycznym oraz obowiązującymi Wykonawcy przepisami prawa i etyki zawodowej.

  8.2.   W przypadku ograniczenia lub utraty uprawnień do wykonywania przez Wykonawcę zawodu wskazanego przez Wykonawcę w Serwisie, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zamieszczenia takiej informacji w Serwisie lub rezygnacji z Usługi Serwisu. 

9. Odpowiedzialność Operatora

  9.1.  Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody Wykonawcy powstałe w wyniku:

1)    nieprawidłowego korzystania z Usługi Serwisu przez Wykonawcy;

2)    awarii sprzętu Wykonawcy;

3)    działania oprogramowania zainstalowanego na sprzęcie Wykonawcy;

4)    działania wirusów komputerowych;

5)    podania niepełnych lub nieprawdziwych informacji przez Wykonawcy;

6)    naruszenia przepisów prawa lub Regulaminu przez Wykonawcy;

7)    zdarzeń spowodowanych siłą wyższą;

8)    niewłaściwego posłużenia się przez Wykonawcę danymi dostępowymi do Serwisu lub uzyskania dostępu do konta Wykonawcy w Serwisie przez osoby trzecie;

9)    utraty oraz zniekształcenia treści dotyczących Wykonawcy;

10)   zamieszczenia w Serwisie treści naruszających przepisy prawa, wymogi etyki zawodowej lub prawa osób trzecich;

11)  niezawinione przez Operatora przerwy lub ograniczenia w działaniu Serwisu lub Usługi Serwisu.

  9.2.    Odpowiedzialność Operatora jest zawsze ograniczona do wartości 1-miesięcznej opłaty Wykonawcy za korzystanie z Usługi Serwisu.

10.  Kwestie techniczne

  10.1.    Usługi Serwisu są świadczone poprzez sieć Internet i podlegają wszelkim ograniczeniom związanym z wykorzystywaniem tej sieci. 

  10.2.    Operator nie zapewnia pełnej poprawności działania Usługi Serwisu we wszystkich dostępnych odmianach systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych. Korzystanie z Usługi Serwisu wymaga spełnienia co najmniej następujących wymagań technicznych:

 • zaktualizowana przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript,
 • dowolne łącze pozwalające na dostęp do Internetu,
 • przeglądarka stron internetowych z włączoną obsługą Javascript i cookies
 • Zalecane wersje przeglądarek to: Chrome w wersji 22.0 i nowsze; Internet Explorer w wersji 9.0 i nowsze; Microsoft Edge dla Windows 10; Mozilla Firefox w wersji 12.0 i nowsze, Opera w wersji 12.0 i nowsze

 

  10.3.    Wykonawca może dokonać Rejestracji pod warunkiem posiadania kontaktowego adresu e-mail.

 

  10.4.    Wykonawca uzyskuje dostęp do przeglądania, edytowania, dopisywania i kasowania swoich danych przechowywanych w Serwisie poprzez proces logowania uruchamiany ze strony głównej Serwisu. Przypomnienie hasła lub jego ustanowienie (jeśli wcześniej tego nie dokonano), wymaga wysłania prośby na adres kontakt@oduslug.pl.

11.  Polityka prywatności i Cookies

  11.1.     We wszystkich rodzajach kontaktów miedzy użytkownikiem i Wykonawcą w Serwisie, dane identyfikujące użytkownika (numer telefonu, adres email) nie są przekazywane do Wykonawcy do momentu, w którym klient sam wybierze Wykonawcę do realizacji usługi.

 11.2.    W celu świadczenia usługi (w której Serwis nie pośredniczy), Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od Użytkowania dane identyfikacyjne zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 11.3.     Wykonawca zwalnia Operatora z wszelkiej odpowiedzialności związanej z ewentualnym sporem pomiędzy Wykonawcą a Użytkownikiem Serwisu dotyczącym usług świadczonych przez Wykonawcę .

 11.4.    Serwis stosuje pliki Cookies dla Wykonawców do przechowywania informacji ułatwiających ponowne logowanie do Serwisu, a dla Użytkowników do przechowywania obliczonych przy pierwszym kontakcie danych geopozycyjnych Użytkownika. Można zabronić zapisu danych w plikach Cookies ustawiając odpowiednie opcje w stosowanej przeglądarce.

12.  Reklamacje

  12.1.    Wykonawca jest uprawniony do złożenia reklamacji związanych ze świadczeniem Usługi Serwisu przez Operatora.

  12.2.    Reklamacja może zostać złożona w jeden z następujących sposobów:

1)    za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: kontakt@oduslug.pl, lub

2)    w formie pisemnej na adres Operatora: Legal Networks sp. z o.o., ul. Nagórskiego 3, 60-408 Poznań.

3)    Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane Wykonawcy oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej doręczenia lub uzupełnienia, jeśli zgłoszenie reklamacyjne jest w ocenie Operatora kompletne. W przypadku, gdyby rozpoznanie reklamacji nie było możliwe w terminie 14-dniowym, Operator poinformuje Wykonawcę a o przyczynie przedłużenia terminu i przewidywanych ramach czasowych rozpatrzenia reklamacji.

4)    Ze względu na politykę prywatności Operatora, przyjętą w celu zapewnienia prywatności Użytkowników, zgłoszenie reklamacyjne musi zostać zgłoszone w terminie 14 dni od daty skorzystania z Usługi Serwisu.

13.  Dane osobowe

  13.1.    Dokonując Rejestracji Wykonawca oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe przekazane do Serwisu oraz inne dane osobowe udostępnione Operatorowi będą przetwarzane przez Operatora jako administratora danych osobowych w celu świadczenia Usługi Serwisu oraz do celów marketingowych Operatora.

  13.2.    W momencie rejestracji od Wykonawcy wymagana jest w serwisie akceptacja Regulaminu oraz zapoznania się z informacją „Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe”, zawierającą obowiązki i prawa stron w tym zakresie

14.  Postanowienia końcowe

  14.1.    Regulamin stanowi integralną część umowy o świadczenie Usługi Serwisu.

  14.2.     Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Modyfikacje funkcjonalności Serwisu, zmiany procesu weryfikacji, zmiany w zakresie działalności Operatora, zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących Użytkowników i klientów Serwisu nie stanowią zmiany Regulaminu. O dokonanej zmianie Operator poinformuje Wykonawcę drogą poczty elektronicznej na wskazany adres email lub w drodze korespondencji wewnętrznej kierowanej na Konto Wykonawcy, na 14 dni przed ich wejściem w życie. Korzystanie z Serwisu po dacie wejścia w życie zmian Regulaminu, jest jednoznaczne z ich akceptacją i nie wymaga składania przez Operatora żadnego odrębnego oświadczenia.

  14.3. Wszelkie sprawy sporne niemożliwe do rozstrzygnięcia w oparciu o przepisy niniejszego regulaminu strony będą rozwiązywały w drodze rokowań pozasądowych.

  14.4. Niniejszy  Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Serwisie.

x