WYSZUKIWANIE ZAAWANSOWANE

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Pasieka

Kancelaria Radcy Prawnego Łukasza Pasieki świadczy kompleksowe usługi prawne dla Klientów indywidualnych i przedsiębiorców głównie na terenie województwa opolskiego, aczkolwiek podejmujemy się prowadzenia spraw w rożnych rejonach Polski. Siedziba Kancelarii mieści się w Strzelcach Opolskich.

Specjalizacje/certyfikaty:

SPRAWY PRZEPROWADZONE

Dzieci i rozwody (alimenty, prawo do opieki)
- Kancelaria świadczy kompleksowe usługi z zakresu prawa rodzinnego. Do zakresu działań Kancelarii należy sporządzanie pism procesowych, porady prawne oraz reprezentowanie Klientów w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach:
• o rozwód i separację;
• o alimenty (podwyższenie, obniżenie, uchylenie obowiązku alimentacyjnego);
• o ubezwłasnowolnienie;
• zezwolenia na dokonanie przez rodziców czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka;
• dotyczących wykonywania, ograniczenia, zawieszenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej;
• podziału majątku wspólnego (ustalenie nierównych udziałów);
• ustalenia kontaktów z dzieckiem;
• rozstrzygnięcia o istotnych sprawach dziecka;
• dotyczących pochodzenia dziecka (ustalenie ojcostwa, ustalenie macierzyństwa, zaprzeczenie ojcostwa, zaprzeczenie macierzyństwa);
• rozdzielności majątkowej małżonków;
• przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny

Spadki i testamenty
- W ramach prawa spadkowego Kancelaria Radcy Prawnego Łukasza Pasieki reprezentuje klienta przed Sądem i Urzędem Skarbowym, we wszystkich etapach postępowania, związanego z nabyciem spadku

Zdrowie (ubezpieczenia, wypadki)
- Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu tego typu spraw, w szczególności w dochodzeniu roszczeń z zakresu:
• szkód na osobie (uszkodzenia ciała, wywołanie rozstroju zdrowia, cierpienia psychiczne, śmierć osoby bliskiej w wypadku, naruszenia wolności, swobody sumienia, wizerunek, nazwiska lub pseudonimu, tajemnicy korespondencji, nietykalności mieszkania);
• szkód na mieniu;
• wypadków przy pracy.

Przestępstwa i wykroczenia
- W tym obszarze Kancelaria świadczy usługi w zakresie:
• sporządzania pism procesowych, a w szczególności: środków zaskarżenia, zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, prywatnych aktów oskarżenia, wniosków o zmianę lub uchylenie środków zapobiegawczych;
• obrony na etapie postępowania przygotowawczego, sądowego, wykonawczego;
• reprezentacji osób pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym i sądowym

Działalność gospodarcza (Zakładanie, obsługa)
- korporacyjnego Kancelaria świadczy usługi w zakresie:
• bieżącej obsługi spółek prawa handlowego, jak również opracowywania projektów umów, statutów czy regulaminów;
• doradztwa prawnego przy tworzeniu i likwidacji spółek;
• przygotowywania wszelkiej dokumentacji do Krajowego Rejestru Sądowego;
• reprezentacji w ramach postępowań rejestrowych spółek.

Umowy (regulaminy, kontrakty)
- Zajmujemy się sporządzaniem umów

Sprawy pracownicze (zatrudnienie, zus, wypadki, odszkodowania, przestępstwa, spory zbiorowe)
- Kancelaria świadczy kompleksowe usługi z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń. Do zakresu działań Kancelarii należy sporządzanie umów o pracę, o zakazie konkurencji, opinii prawnych, pism procesowych oraz reprezentowanie Klientów w postępowaniu sądowym

Praca
- Kancelaria świadczy kompleksowe usługi z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń. Do zakresu działań Kancelarii należy sporządzanie umów o pracę, o zakazie konkurencji, opinii prawnych, pism procesowych oraz reprezentowanie Klientów w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach o:
• ustalenie istnienia stosunku pracy;
• sprostowanie świadectwa pracy;
• mobbing;
• zapłatę zaległego wynagrodzenia;
• przywrócenie do pracy;
• odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy,
• świadczenia z ubezpieczenia społecznego (renty, emerytury, zasiłki)

Własność intelektualna
- W tym obszarze Kancelaria świadczy usługi w zakresie:
• sporządzania i opiniowania umów licencyjnych, umów o przeniesienie praw autorskich;
• dochodzenia roszczeń związanych z zagrożeniem lub naruszeniem praw własności intelektualnej

Dane adresowe:

Ulica:

Grunwaldzka 1

Miejscowość:

47-100 Strzelce Opolskie

Telefon:

Kliknij aby zobaczyć numer telefonu

Strona internetowa:

Kliknij aby zobaczyć adres strony WWW

Usługodawca nie otrzymał jeszcze żadnej opinii.

Dostępne usługi: 29

x